Bosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovina

SBK / KSB

„Dječji vrtić“ Novi Travnik

Stjepana Tomaševića bb

Novi Travnik

UPRAVNO VIJEĆE  

Broj: 124-01-06/21

Datum: 17.06.2021.

 

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima (Službene novine FBiH broj 34/03, 65/13), članka 57. stavak (3) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine SBK br. 10/17) i članka 36. Statuta JU Dječji vrtić „Novi Travnik“, Upravno vijeće JU Dječji vrtić „Novi Travnik“ Novi Travnik raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje Ravnatelja JU Dječji vrtić „Novi Travnik“

 1. Opis poslova

Ravnatelj predškolske ustanove obavlja između ostalog slijedeće poslove i zadatke:

 • surađuje sa općinskim i kantonalnim organima državne službe i svim neophodnim za funkcioniranje predškolske ustanove;
 • predlaže godišnji plan i sastavlja prijedlog programa rada predškolske ustanove;
 • zastupa i predstavlja predškolsku ustanovu te odgovara za zakonitost rada predškolske ustanove;
 • brine za provođenje odluka upravnog vijeća, stručnog vijeća i drugih tijela predškolske ustanove
 • rukovodi sjednicama stručnog vijeća
 • na prijedlog komisije, izabire i postavlja zaposlenika predškolske ustanove i s njime sklapa ugovor o radu, odnosno donosi rješenje o prestanku ugovora o radu
 • odlučuje u prvom stupnju o pravima, obvezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenika predškolske ustanove
 • ocjenjuje rad zaposlenika predškolske ustanove
 • podnosi upravnom odboru izvještaj o radu i financijskom poslovanju predškolske ustanove
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom predškolske ustanove
 1. Mandat i plaća

Ravnatelj predškolske ustanove se imenuje na period u trajanju od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Ravnatelj ima pravo na plaću i naknade u skladu sa Pravilnikom o radu JU Dječji vrtić „Novi Travnik“.

 • Uvjeti

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće opće uvjete:

 • da su državljani BiH
 • da su stariji od 18 godina
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini BiH (državna ili entitetska) u razdoblju od tri godine prije dana objave konkursa
 • da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava BiH
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak
 • da nisu kažnjavani
 • da imaju opću zdravstvenu sposobnost

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

 • visoko obrazovanje iz oblasti predškolskog odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije, psihologije ili drugih društvenih nauka
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima nakon stjecanja diplome
 • položen stručni ispit
 1. Dokumentacija

Uz prijavu na javni natječaj sa naznačenom adresom i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti:

 • kraći životopis
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • izjavu da kandidat nije otpušten iz državne službe na bilo kojem nivou BiH (ovjerena)
 • izjavu da kandidat nije obuhvaćen člankom IX.1. Ustava BiH (ovjerena)
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od strane nadležnog MUP-a
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdano od strane nadležnog suda
 • dokaz o stručnoj spremi (ukoliko je fakultetska diploma stečena u inozemstvu uz nju je obvezno priložiti i rješenje o nostrifikaciji)
 • uvjerenje o radnom iskustvu
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Svi kandidati će biti obavješteni o rezultatima javnog natječaja bit će istima dostavljena putem pošte.

Kandidat koji bude izabran dostavit će dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti nakon što bude pribavljena prethodna suglasnost od strane osnivača i mišljenje nadležnog ministarstva.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnom tisku.

 

Prijave sa kompletnom dokumentacijom slati na adresu:

 1. „Dječji vrtić“ Novi Travnik

Stjepana Tomaševića bb

72290 Novi Travnik

S naznakom za:

„NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ / OGLAS“

Za izbor i imenovanje ravnatelja“

 

Predsjednik Upravnog odbora

Harun Herceg