Bosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovina

SBK / KSB

„Dječji vrtić“ Novi Travnik

Stjepana Tomaševića bb

72 290 Novi Travnik

UPRAVNO VIJEĆE  

Ur. broj: 245-01-10/21

Datum: 01.10.2021.

 

Na temelju članka članka 57. stavak (3) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine SBK br. 10/17), članka 36. Statuta JU Dječji vrtić „Novi Travnik“ i Uredbi Službene novine  SBK/KSB Broj 01-02-489/19, Upravno vijeće JU Dječji vrtić „Novi Travnik“ Novi Travnik raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem djelatnika JU Dječji vrtić „Novi Travnik“

 

 1. Odgajatelj 1 određeno na jednu godinu dana
 2. Ekonomat 1 određeno na jednu godinu dana
 3. Medicinska sestra 1 određeno na jednu godinu dana

 

 1. Pozicija 1- Opis poslova
 • Neposredan rad s djecom (zajedničke i individualne aktivnosti), organiziranje posjeta u šetnji, poslovi na estetskom uređenju sobe-odgojne skupine, holaga garderobe, centara i vrtića u cjelini, izrada mjesečnih i dnevnih planova, vođenje zapažanja o djeci, administrativni poslovi u skupini, vođenje roditeljskih sastanaka, sudjelovanje u pripremama i organiziranju svečanosti, rad na dezinfekciju igračaka i ostalog pribora u odgojnoj skupini, briga o higijeni djece, njihovom zdravlju i napretku u razvoju, poslovi oko raspremanja postaljine te obavlja i druge poslove po nalogu Ravnatelja.

 

 1. Pozicija 2 – Opis Poslova

Obavještava i konzultira Ravnatelja o svim tekućim pitanjima u njegovoj odustnosti, prima stranke u vezi sa radom Ustanove, djece, djelatnika, pruža im odgovarajuća objašnjenja, zajedno s ravnateljem priprema plan godišnjih odmora, vrši određene administrativno računovodstvene poslove, evidentira nabavku živežnih namirnica i potrošnog materijala i o istom vodi odgovarajuću dokumentaciju, sudjeluje u aktivnostima oko financiranja vrtića, odgovara za pravilno, stručno i točno rukovođenje novcem i računima, odlaže i čuva dokumentaciju vrtića vodi analizu o troškovima i prihodima  vrtića, obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu Ravnatelja.

 

 1. Pozicija 3 – Opis poslova

Neposredan rad sa djecom do 3 godine starosti (njega i igra), vrši trijažu bolesne djece, organizira uvjete spavanja, po nalogu liječnika dijeli terapiju, vodi brigu o prehrani djece, brine o osobnoj higijeni djece te stvaranju osnovnih higijenskih navika djece, brine o fiziološkim potrebama djece, prati razvoj djece i njihov napredak, sudjeluje u roditeljskim sastancima, sudjeluje u pripremama i organiziranju svečanosti, radi i na dezinfekciji igračaka i ostalog pribora u odgojnoj skupini, suradnja s roditeljima, poslovi na estetskom uređenju sobe-odgojne skupine, hola garderobe, centara i vrtića u cjelini, poslovi oko raspremanja postaljine te obavlja i druge poslove po nalogu Ravnatelja.

 

Opći uvjeti

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće opće uvjete:

 • da su državljani BiH
 • da su stariji od 18 godina
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini BiH (državna ili entitetska) u razdoblju od tri godine prije dana objave konkursa
 • da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava BiH
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak
 • da nisu kažnjavani
 • da imaju opću zdravstvenu sposobnost

Posebni uvjeti

Pozicija 1.

 • VSS/I. ili II. Ciklus bolonjskog obrazovanja- smjer predškolski odgoj i obrazovanje; najmanje 1 godina radnog iskustva i položen stručni ispit.

Pozicija 2.

 • VSS- smjer ekonomski; najmanje 1 godina radnog iskustva i poznavanje rada na računalu

      Pozicija 3.

 • SSS-medicinski, pedijatrijski ili drugi srodni smjer; najmanje 1 godina radnog iskustva i položen stručni ispit

 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Uz vlastoručno potpisanu prijavu sa obveznom naznakom pozicije na koju se prijavljuje, svaki kandidat treba dostaviti:

 • kraći životopis
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • izjavu da kandidat nije otpušten iz državne službe na bilo kojem nivou BiH (ovjerena)
 • izjavu da kandidat nije obuhvaćen člankom IX.1. Ustava BiH (ovjerena)
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od strane nadležnog MUP-a
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdano od strane nadležnog suda
 • dokaz o stručnoj spremi (ukoliko je fakultetska diploma stečena u inozemstvu uz nju je obvezno priložiti i rješenje o nostrifikaciji)
 • uvjerenje o radnom iskustvu
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu – za poziciju 1 i 3

Svi kandidati će biti obavješteni o rezultatima javnog natječaja bit će istima dostavljena putem pošte.

Svi kandati koji budu ispunjavali uvjete na natječaj, biti će pozvani na pismeni i usmeni dio ispita.

Kandidat koji bude izabran dostavit će dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti nakon što bude pribavljena prethodna suglasnost od strane osnivača i mišljenje nadležnog ministarstva.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objave u dnevnom tisku.

 

Prijave sa kompletnom dokumentacijom slati na adresu:

 1. „Dječji vrtić“ Novi Travnik

Stjepana Tomaševića bb

72290 Novi Travnik

S naznakom za:

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ / OGLAS“

Za prijem djelatnika JU Dječijii vrtić Novi Travnik

 

 

Predsjednik Upravnog odbora

Harun Herceg