KUĆNI RED “DJEČJEG VRTIĆA” NOVI TRAVNIK

 

Kućni red “Dječjeg vrtića” Novi Travnik je skup pravila ponašanja kojih su se dužni pridržavati radnici vrtića, roditelji, staratelji i usvojitelji djece, te sve druge osobe koje surađuju ili se nalaze u prostoru Vrtića.

 

Član 1.

Radno vrijeme vrtića

Vrtić radi od ponedjeljka do petka (osim u vrijeme vjerskih blagdana i državnih praznika)

Radno vrijeme Vrtića za korisnike usluga je:

od 06:30 do 16:00 h (dežura za roditelje koji putuju do 16:30 h)

Poštujte radno vrijeme Vrtića i ne kasnite po dijete, jer na taj način poštujete njegovu potrebu za sigurnošću i osjećaj za red.

 

Član 2.

Trajanje boravka djeteta u Vrtiću

Dijete u vrtiću može boraviti najviše 10 sati.

U slučaju nedolaska roditelja po dijete odgojitelji će se obratiti nadležnoj policijskoj upravi.

 

Član 3.

Pojačane mjere sigurnosti djece

 

Zaključavanje

Brigu o pravovremenom zaključavanju vrata vode spremačice i svi zaposleni.

Roditelji/staratelji/usvojitelji i druga ovlaštena lica koja dovode i odvode djecu dužna su zatvarati ulazna i dvorišna vrata radi sigurnosti ostale djece.

U 09:00 h se zaključavaju vrata dvorišne ograde i ulazna vrata.

Roditelji, zaposleni i dr. zvone, te im se otključaju vrata.

 

 

Zabrana unošenja i korištenja svih sredstava ovisnosti i oružja

Zabranjeno je unošenje i korištenje sredstva ovisnosti (alkohola, droga) kao i unošenje bilo koje vrste oružja, oštrih predmeta (noževi, skalpeli, makaze I sl.), te došenje kućnih igračaka koje potiču na agresivnost i mogu ozlijediti djecu u odgojne grupe.

 

Boravak drugih osoba u radnim prostorijama Vrtića

Nezaposlenim osobama nije dozvoljen ulazak u prostorije  gdje borave djeca i zaposleni bez nazočnosti zaposlenika Vrtića, a u slučaju potrebe ulaska u sobu moraju se obratiti za pomoć najbližem zaposleniku.

Nezaposlene osobe mogu boraviti u skupinama djece iznimno uz planirane zadaće (roditelj-gost, pokazni rad skupine, liječnici, glumci, glazbenici  isl.)

 

Član 4.

Preuzimanje i predaja djeteta

Dijete dovodi  i odvodi samo ovlaštena punoljetna osoba, u pravilu  roditelj/staratelj ili druge osobe čiji su podaci upisani u inicijalni upitnik djeteta ili imenik djece.

Maloljetna osoba može doći po dijete isključivo uz ovjerenu punomoć roditelja/staratelja/usvojitelja ili uz pismenu saglasnost roditelja/staratelja/usvojitelja na osnovu koje se Vrtić oslobađa daljnje odgovornosti u trenutku predaje djeteta.

Roditelj ili ovlaštena osoba dužni su se javiti odgojitelju prilikom dovođenja i odvođenja djeteta.

Odgovornost Vrtića počinje u trenutku preuzimanja djeteta u odgojnoj skupini, a završava u trenutku predaje djeteta roditelju tj. drugoj ovlaštenoj osobi ili voditeljima kraćih programa.

U vrijeme trajanja kraćih programa odgovornost za dijete snosi voditelj kraćeg programa.

Ako roditelj preda dijete voditelju kraćeg programa, mora i preuzeti dijete od istog voditelja.

Nije dopušteno dovođenje i odvođenje djeteta osobi pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti .

 

 

Član 5.

Osnovne radne obveze

Svi radnici dužni su :

– pridržavati se svih zakonskih odredbi, upoznati se i pridržavati odredbi kućnog reda Vrtića,

– kršenje bilo koje odredbe Kućnog reda sankcionisat će se umanjenjem plaće za iznos od 10%,  izricanjem opomene, disciplinske mjere ili drugih mjera utvrđenim zakonom I Pravilnikom JU “Dječji vrtić” Novi Travnik.

– poštivati radno vrijeme propisana Godišnjim planom Vrtića,

– čuvati povjerljive podatke o djeci i korisnicima usluga Vrtića

– štititi poslovne interese i čuvati poslovnu tajnu u odnosu na poslovanje Vrtića i podatke o zaposlenicima,

– podatke o zaposlenima dati samo ovlaštenim osobama Vrtića, a one dalje drugim ovlaštenim osobama i službama,

– čuvati objekt, imovinu i opremu Vrtića, te racionalno i odgovornokoristiti sva sredstva i materijale za rad,

– ograničiti korištenje mobitela u privatne svrhe tijekom radnog vremena (samo ukratko i u iznimnim slučajevima),

– unaprijed dogovoriti s nadležnom osobom svaki izlazak s radnog mjesta za vrijeme radnog vremena, promjene smjene, korištenje pojedinačnih dana godišnjeg odmora, slobodnih dana i dr.,

– prijaviti sve sumnjive osobe i predmete nadležnim osobama ili pozvati policiju, a u hitnim slučajevima vatrogasce ili hitnu pomoć, te o tome obavijestiti nadležne osobe,

– brinuti se o zajedničkim prostorima ( spremišta  i sl.) vraćati posuđeno, uredno odlagati sredstva.

 

 

Član 6.

Odnos zaposlenika prema djetetu

Zaposlenici, a osobito odgojitelji:

– odgovorni su za sigurnost djece (uvjeti, postupci i aktivnosti djece),

– obavezni su se humano odnositi prema svakom djetetu i štititi njegova prava,

– obavezni su reagirati na svako uočeno agresivno ponašanje odraslih ili djece prema djetetu

 

Član 7.

Komunikacija

Svi zaposlenici dužni su:

– poštivati sve norme kulturnog ponašanja u međusobnim kontaktima, kao i prema korisnicima i drugim strankama, afirmirati humane vrijednosti, toleranciju i nenasilje,

– brinuti o svom izgledu (zdravstvenom i estetskom), nositi radnu odjeću i obuću, te svojim izgledom ,ponašanjem i svakodnevnom komunikacijom s korisnicima i strankama čuvati i pozitivno utjecati na ugled struke i Vrtića.

 

Član 8.

Postupanje u kriznim situacijama

U različitim kriznim situacijama zaposleni u Vrtiću dužni su postupiti sukladno zakonskim i moralnim obavezama:

  1. Nestanak stvari
  2. Nestanak djeteta
  3. Zamjene odgojitelja
  4. Ozljeda djeteta
  5. Kod primopredaje djeteta
  6. Kod postupanja kad roditelj ne dođe po dijete do 16:30 sati
  7. Kod sumnje na zlostavljanje ili zanemarivanje
  8. U slučaju da po dijete dođe osoba u alkoholiziranom ili drugom neprimjerenom psihičkom stanju
  9. U slučaju sukoba s roditeljima, ili međusobnog sukoba roditelja
  10. Kod nasilja među djecom.

 

Član 9.

Roditelji- zakonske i druge obveze

Roditelji ili skrbnici dužni su:

– pridržavati se odredbi Porodičnog zakona,

– na vrijeme izvršavati obveze preuzete potpisivanjem ugovora s Vrtićem (plaćanje, dovođenje djeteta, donošenje potrebnih stvari, najava ispisa u roku i sl.),

– upoznati se i pridržavati odredbi kućnog reda Vrtića,

– kulturno se ponašati i pristojno se ophoditi prema odgojiteljima i svim zaposlenima, te uvažavati njihovu stručnost,

– čuvati opremu i inventar Vrtića,

– poštivati privatno vlasništvo ostalih roditelja i djece, te zaposlenika Vrtića.

 

Član 10.

Obaveze roditelja u ostvarivanju programa

Roditelji ili skrbnici dužni su:

– javiti se i osobno predati uredno dijete odgojitelju prilikom dovođenja u skupinu ili odvođenja djeteta iz skupine,

– osigurati adekvatnu odjeću i obuću, te druga zaštitna sredstva za boravak djece na zraku, kao i rezervnu odjeću,

-oblačiti dijete u višeslojnu odjeću koja mu je ugodna za igru, lako se skida i oblači, te u primjerenu i stabilnu odjeću,

– obavijestiti odgojitelja o izostanku djeteta zbog bolesti (osobito ako se radi o zaraznoj bolesti, ušljivosti glave i ostalo, potrebno je obavijestiti odgojitelja), a nakon ozdravljenja djeteta donijeti potvrdu od liječnika,

– kako bi zaštitili zdravlje sve djece, vaša obaveza je da dijete koje boluje od zarazno-prenosive bolesti ne dovodite u Vrtić

– unositi u Vrtić prehrambene proizvode isključivo prehrambene proizvode industrijskog porijekla i s deklaracijom,

– pratiti informacije i sudjelovati u provedbi plana skupine (npr. donošenje pedagoški neoblikovanog materijala, praćenje oglasne ploče, dolazak na sastanak,dolazak roditelja u skupinu po potrbi I pozivu odgojitelja u skladu sa planom i programomVrtića),

– pismeno se izjasniti u vezi uključivanja djeteta u izlaske iz vrtića s organiziranim prijevozom (posjete kazalištu, zdravstveno-odgojni programi i sl.),

– pratiti, tražiti i davati informacije o napretku i ponašanju djeteta,

– razmijeniti samo najnužnije informacije pred  vratima odgojne skupine djeteta ili putem telefona, a za opširnije informacije obratiti se u vrijeme predviđeno za individualne razgovore (svaki radni ponedjeljak u 13:00h)

 

Član 11.

Kućni red Vrtića podliježe dopunama i izmjenama prema potrebama djece i korisnika, te mjerama sigurnosti, novim zakonskim odredbama ili nalogu Osnivača.

 

 

 

 

Ur.broj:________________

Datum:________________

 

MP