Dana:  21.06.2024.godine

Broj:  172-01-06/24

Na osnovu člana 43 i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i člana 36. Statuta Ustanove, člana 6.  Pravilnika o radu JU „Dječji vrtić“ Novi Travnik, člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru SBK a u vezi s Odlukom Upravnog vijeća Ur broj:173-01-06/24 Upravno vijeće JU „Dječji vrtić“ Novi Travnik raspisuje:

NATJEČAJ 

Za upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme

 1. Asistent Odgajatelju (3 izvršioca)- na određeno vrijeme na 1 godinu

Uz  potpisanu prijavu na Natječaj s kraćim životopisom, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih  i posebnih uvjeta propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju:

Opći uvjeti za poziciju 1 .

 1. Uvjerenje o državljanstvu
 2. Uvjerenje o nekažnjavanju (dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao )
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Ljekarsko uvjerenje ( dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao)

Posebni uvjeti za poziciju 1.

 1. Radno iskustvo: potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 12 mjeseci
 2. VSS , ili završen I. ili II. Ciklus po Bolonjskom sistemu ( 240 ili 300 ECTS) smjer Predškolski odgoj i obrazovanje, ( dokaz o završenom stupnju obrazovanja – diploma), Diplomu o završenoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija od strane nadležnog organa za ovjeru)  ili VII stepen stručne spreme smjer pedagogija  ili ekvivalentnu diplomu po nastavnom programu i procesu Bolonjskog sistema (  240 ili 300 ECTS bodova).

Opis poslova za poziciju br.1  :

 • vrši svakodnevno prijem djece u ustanovu,
 • izrada sredstava i igračaka za rad,
 • individualni rad sa djecom,
 • izrada planova odgojno obrazovnog rada,
 • realizira i programske zadatke usmjerenih zanimanja i slobodnih aktivnosti,
 • organizirano vodi djecu na objed i prati objedovanje,
 • stara se o rekreaciji i dnevnom odmoru djece,
 • priprema i predaje djecu roditeljima,
 • planira odgojno obrazovni rad na osnovu programa odgojno obrazovnog rada u predškolskim ustanovama i upisuje u dnevnik rada,
 • radi na pedagoškoj i drugoj dokumentaciji,
 • surađuje sa roditeljima preko roditeljskih sastanaka i individualnih kontakata sa roditeljima i o tome vodi zabilješke u dnevnik,
 • priprema i učestvuje sa djecom na kulturnim priredbama,
 • učestvuje u organizaciji poslova, praznika, svečanosti,
 • po programu vodi djecu na kulturne i javne priredbe i izložbe
 • dežurstvo,
 • brine se o estetskom izgledu radnih i zajedničkih prostorija za djecu,
 • radi u stručnim organima,
 • prisustvuje sjednicama stručnog vijeća, komisijama koje odredi stručno vijeće i stručnim aktivima,
 • prisustvuje kolektivnim oblicima stalnog stručnog obrazovanja, predavanja i seminara,
 • prati stručnu literaturu,
 • vrši i druge poslove po nalogu direktora.

Za navedeno radno mjesto propisano je 40 sati  rada  u tjednu uz rad u smjenama

Navedeno radno mjesto obavlja se u zgradi JU “Dječji vrtić“ Novi Travnik.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prioriteta pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, pozivajući se na Zakon po kojem imaju prednost , obavezni su dostaviti dokaz potvrdu/uvjerenje od Zakonom mjerodavne institucije.

Kandidati koji budu zadovoljili opće uvjete Natječaja, biti će pozvani na testiranje i intervju u prostorijama Ustanove.

Dodatne informacije mogu se dobiti na  broj  030 793-714

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom u JU „Dječji vrtić“ Novi Travnik

Stjepana Tomaševića bb, 72290 Novi Travnik  s naznakom PRIJAVA NA NATJEČAJ (-ne otvaraj-)

Nepotpune i  neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Ugovori se potpisuju 02.09.2024. godine u trajanju od 1 godinu.

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Harun Herceg