JU “Dječiji vrtić” Novi Travnik je ustanova od posebnog društvenog značaja koja se bavi odgojem, obrazovanjem, smještajem i brigom o djeci uzrasta od navršenih 6 (šest) mjeseci života do polaska u školu, uključujući i ostvarujući program produženog boravaka (školarci).

U našem redovnom programu vršimo inkluziju djece s posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju, kao i djece iz socijalno depriviranih porodica. Ova ustanova na specifičan način doprinosi ostvarivanju jedinstvenog cilja odgoja i obrazovanja tj. svestranog razvoja ličnosti i osposobljavanja za kreativan odnos prema stvarnosti i slobodno ispoljavanje individualnosti.

JU “Dječiji vrtić” Novi Travnik je gradska dječija ustanova (multinacionalnog i multietničkog karaktera), otvorena za svu djecu Novog Travnika i šire, s tradicijom od 1958. godine, kada je otvorena prva predškolska ustanova u našem gradu. Na području općine Novi Travnik mi smo jedina multinacionalna ustanova koja pruža usluge djeci bez obzira na vjeroispovijest, nacionalnost, opredjeljenje. Naš objekt je izgrađen 1974. godine, zauzima površinu od 956 m2. Kapacitet objekta je 100 djece, a u dječijem vrtiću trenutno boravi 80 djece s devet uposlenih djelatnica.

Opći cilj predškolskog odgoja i obrazovanja je osigurati optimalne i jednake uvjete da svako dijete od rođenja do polaska u školu, razvija i ostvaruje svoje pune potencijale i kompetencije kroz različite vidove kvalitetnog i profesionalnog autonomnog institucionalnog i izvaninstitucionalnog predškolskog odgoja I obrazovanja.

U skladu sa najnovijim naučnim dostignućima neophodno je najmlađoj populaciji osigurati uvjete za optimalan tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj.
Opći ciljevi odgoja i obrazovanja proizilaze iz opće prihvaćenih, univerzalnih vrijednosti demokratskog društva, te vlastitih vrijednosnih sistema zasnovanih na specifičnostima nacionalne, povijesne, kulturne i vjerske tradicije naroda i nacionalnih manjina koji žive u Bosni i Hercegovini.

Predškolski odgoj i obrazovanje karakterišu sljedeći principi:

• Humanistički razvojni princip

• Princip profesionalne autonomnosti i stručne odgovornosti

• Princip demokratičnosti

Poslovi i zadaci planirani u Programu JU “Dječiji vrtić” Novi Travnik zasnovani su na:

• Zakonu o javnim ustanovama
• Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju
• Zakonu o stalnom stručnom usavršavanju
• Primarnom programu  predškolskog uzrasta odgojno-obrazovnog rada sa djecom
• Programu rada JU “Dječiji vrtić” Novi Travnik
• Deklaraciji Konvencije UN o pravima djeteta

Prioritetne aktivnosti JU “Dječiji vrtić” Novi Travnik usmjerene su na:

• Stalno unapređivanje cjelokupnog procesa rada i zalaganje na organiziranju što stimulativnije sredine u kojoj dijete može najpotpunije zadovoljiti svoje potrebe i zanimanje kroz opće, posebne i konkretne zadatke odgojno-obrazovnog rada planirane u Godišnjem programu rada
• Primjeni raznovrsnih metoda i oblika rada kroz tematsko planiranje, gdje se pronalaze logičke i sadržajne veze između odgojno – obrazovnih oblasti
• Realizaciju različitih kraćih i specijaliziranih programa
• Kontinuirano usavršavanje odgajatelja, medicinskih sestara i stručnih suradnika
• Suradnja sa lokalnom zajednicomu u cilju kvalitetnog integriranja i promoviranja predškolskog odgoja i obrazovanja svim nivoima lokalne zajednice i prezentacije kulturnih, obrazovnih i odgojnih aktivnosti ustanove na području Općine Novi Travnik
• Suradnju vrtića i obitelji

Kontakt

Djelatnici