JU "DJEČIJI VRTIĆ" NOVI TRAVNIK

Obavijesti

IMG_0289

Gradski vrtić Novi Travnik dobio novo igralište

Presijecanjem vrpce u dvorištu vrtića predstavnici Turske vojne misije u BiH, predstavnici općine Novi Travnik, djelatnici vrtića i naravno djeca otvorili su moderno igralište potpuno prilagođeno djeci vrtićkog uzrasta. Svečanosti otvaranja prisustvovali su i načelnik Općine Novi Travnik Stjepan Dujo, te predsjedatelj Općinskog vijeća, Selver Zukić.

Ravnateljica vrtića Ljubica Matošević u svom je govoru zahvalila na suradnji, te istaknula kako je ovaj projekat donio nešto više od samog igrališta, a to je jačanje prijateljstva. Ovaj projekt je nastavak odlične suradnje turske vojne misije u BiH i Općine Novi Travnik.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 70.000,00 KM kojim je vrtić dobio:

 • mali sportski teren (košarka, nogomet, rukomet, tenis, odbojka) sve prilagođeno predškolskom uzrastu s posebnom sigurnom podlogom u boji
 • sportska oprema (reketi, lopte, mreže, golovi, koševi, itd…)
 • sanduk koji je namijenjen za čuvanje profesionalne sportske opreme
 • klupe za gledaoce
 • fitness za djecu sa spravama i posebnom sigurnom podlogom
 • drvena kućica ( nastava na otvorenom za istraživački dio)
 • klupe i stol kako bi djeca mogla raditi u ljetnikovcu
 • pješčanik s poklopcem kao klupa
 • renoviranje prilaza vrtiću- druga vrata
 • uređenje šahtova oko vrtića
 • farbanje i uređenje trenutnog dvorišta

20220214_090448 IMG_0237  IMG_0273 IMG_0275 IMG_0276 IMG_0294 IMG_0289 IMG_0299 IMG_0303 IMG_0319 IMG_0320

FB_IMG_1648555418498

Nagrada za inovativne nastavnike

Nagrada za inovativne nastavnike i nastavnice u Bosni i Hercegovini najvrijednije je priznanje među edukatorima i edukatoricama na svim nivoima obrazovanja. Od nastavnika za nastavnike, glavna je odlika ove nagrade. Već šestu godinu Nagrada snažno doprinosi afirmaciji izvrsnosti, kulture profesionalnosti i promociji nastavničke profesije za koju vjerujemo da je najvažnija profesija i ključni indikator kvalitetnog obrazovanja.

Svečana ceremonija uručenja priznanja nastavnicima i nastavnicima za inovativne prakse je održana šesti put u organizaciji Centra za obrazovne inicijative Step by Step i uz podršku partnera i donatora. Svečana ceremonija dodjele nagrada u čast plemenite nastavničke profesije, jedine takve u zemlji, održana je u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu.

“Društvo smo koje je pred djecu i mlade ove zemlje stavilo brojne izazove. Unatoč tome, nastavnici zaista čine razliku, i to do 30% u ukupnom uspjehu djeteta. Dakle, kvalitetan nastavnik/ca uveliko poništava čak i lošu startnu poziciju djeteta.

Tradicionalno vrlo emotivna ceremonija koja simbolično nagrađuje upravo one koji su zbilja važni, koji odgajaju i oblikuju nove generacije u čijim je rukama budućnost ove i svake druge zemlje – nastavnike i nastavnice.

Ravnateljica JU “Dječji vrtić” Novi Travnik Ljubica Matošević zajedno sa Marijanom Matić “Dječji vrtić” Neum sa projektom “Od Lašvanske doline do krila galeba” nominovane su u kategoriji Stručni saradnici/ce na svim nivoima odgoja i obrazovanja u 2021. godini.

FB_IMG_1648555418498      FB_IMG_1648555414108

FB_IMG_1648555361878     FB_IMG_1648555421554

Javni natječaj

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovina

SBK / KSB

„Dječji vrtić“ Novi Travnik

Stjepana Tomaševića bb

72 290 Novi Travnik

UPRAVNO VIJEĆE  

Ur. broj: 245-01-10/21

Datum: 01.10.2021.

 

Na temelju članka članka 57. stavak (3) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine SBK br. 10/17), članka 36. Statuta JU Dječji vrtić „Novi Travnik“ i Uredbi Službene novine  SBK/KSB Broj 01-02-489/19, Upravno vijeće JU Dječji vrtić „Novi Travnik“ Novi Travnik raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem djelatnika JU Dječji vrtić „Novi Travnik“

 

 1. Odgajatelj 1 određeno na jednu godinu dana
 2. Ekonomat 1 određeno na jednu godinu dana
 3. Medicinska sestra 1 određeno na jednu godinu dana

 

 1. Pozicija 1- Opis poslova
 • Neposredan rad s djecom (zajedničke i individualne aktivnosti), organiziranje posjeta u šetnji, poslovi na estetskom uređenju sobe-odgojne skupine, holaga garderobe, centara i vrtića u cjelini, izrada mjesečnih i dnevnih planova, vođenje zapažanja o djeci, administrativni poslovi u skupini, vođenje roditeljskih sastanaka, sudjelovanje u pripremama i organiziranju svečanosti, rad na dezinfekciju igračaka i ostalog pribora u odgojnoj skupini, briga o higijeni djece, njihovom zdravlju i napretku u razvoju, poslovi oko raspremanja postaljine te obavlja i druge poslove po nalogu Ravnatelja.

 

 1. Pozicija 2 – Opis Poslova

Obavještava i konzultira Ravnatelja o svim tekućim pitanjima u njegovoj odustnosti, prima stranke u vezi sa radom Ustanove, djece, djelatnika, pruža im odgovarajuća objašnjenja, zajedno s ravnateljem priprema plan godišnjih odmora, vrši određene administrativno računovodstvene poslove, evidentira nabavku živežnih namirnica i potrošnog materijala i o istom vodi odgovarajuću dokumentaciju, sudjeluje u aktivnostima oko financiranja vrtića, odgovara za pravilno, stručno i točno rukovođenje novcem i računima, odlaže i čuva dokumentaciju vrtića vodi analizu o troškovima i prihodima  vrtića, obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu Ravnatelja.

 

 1. Pozicija 3 – Opis poslova

Neposredan rad sa djecom do 3 godine starosti (njega i igra), vrši trijažu bolesne djece, organizira uvjete spavanja, po nalogu liječnika dijeli terapiju, vodi brigu o prehrani djece, brine o osobnoj higijeni djece te stvaranju osnovnih higijenskih navika djece, brine o fiziološkim potrebama djece, prati razvoj djece i njihov napredak, sudjeluje u roditeljskim sastancima, sudjeluje u pripremama i organiziranju svečanosti, radi i na dezinfekciji igračaka i ostalog pribora u odgojnoj skupini, suradnja s roditeljima, poslovi na estetskom uređenju sobe-odgojne skupine, hola garderobe, centara i vrtića u cjelini, poslovi oko raspremanja postaljine te obavlja i druge poslove po nalogu Ravnatelja.

 

Opći uvjeti

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće opće uvjete:

 • da su državljani BiH
 • da su stariji od 18 godina
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini BiH (državna ili entitetska) u razdoblju od tri godine prije dana objave konkursa
 • da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava BiH
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak
 • da nisu kažnjavani
 • da imaju opću zdravstvenu sposobnost

Posebni uvjeti

Pozicija 1.

 • VSS/I. ili II. Ciklus bolonjskog obrazovanja- smjer predškolski odgoj i obrazovanje; najmanje 1 godina radnog iskustva i položen stručni ispit.

Pozicija 2.

 • VSS- smjer ekonomski; najmanje 1 godina radnog iskustva i poznavanje rada na računalu

      Pozicija 3.

 • SSS-medicinski, pedijatrijski ili drugi srodni smjer; najmanje 1 godina radnog iskustva i položen stručni ispit

 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Uz vlastoručno potpisanu prijavu sa obveznom naznakom pozicije na koju se prijavljuje, svaki kandidat treba dostaviti:

 • kraći životopis
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • izjavu da kandidat nije otpušten iz državne službe na bilo kojem nivou BiH (ovjerena)
 • izjavu da kandidat nije obuhvaćen člankom IX.1. Ustava BiH (ovjerena)
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od strane nadležnog MUP-a
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdano od strane nadležnog suda
 • dokaz o stručnoj spremi (ukoliko je fakultetska diploma stečena u inozemstvu uz nju je obvezno priložiti i rješenje o nostrifikaciji)
 • uvjerenje o radnom iskustvu
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu – za poziciju 1 i 3

Svi kandidati će biti obavješteni o rezultatima javnog natječaja bit će istima dostavljena putem pošte.

Svi kandati koji budu ispunjavali uvjete na natječaj, biti će pozvani na pismeni i usmeni dio ispita.

Kandidat koji bude izabran dostavit će dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti nakon što bude pribavljena prethodna suglasnost od strane osnivača i mišljenje nadležnog ministarstva.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objave u dnevnom tisku.

 

Prijave sa kompletnom dokumentacijom slati na adresu:

 1. „Dječji vrtić“ Novi Travnik

Stjepana Tomaševića bb

72290 Novi Travnik

S naznakom za:

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ / OGLAS“

Za prijem djelatnika JU Dječijii vrtić Novi Travnik

 

 

Predsjednik Upravnog odbora

Harun Herceg

DSC09532

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje Ravnatelja JU Dječji vrtić „Novi Travnik“

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovina

SBK / KSB

„Dječji vrtić“ Novi Travnik

Stjepana Tomaševića bb

Novi Travnik

UPRAVNO VIJEĆE  

Broj: 124-01-06/21

Datum: 17.06.2021.

 

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima (Službene novine FBiH broj 34/03, 65/13), članka 57. stavak (3) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine SBK br. 10/17) i članka 36. Statuta JU Dječji vrtić „Novi Travnik“, Upravno vijeće JU Dječji vrtić „Novi Travnik“ Novi Travnik raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje Ravnatelja JU Dječji vrtić „Novi Travnik“

 1. Opis poslova

Ravnatelj predškolske ustanove obavlja između ostalog slijedeće poslove i zadatke:

 • surađuje sa općinskim i kantonalnim organima državne službe i svim neophodnim za funkcioniranje predškolske ustanove;
 • predlaže godišnji plan i sastavlja prijedlog programa rada predškolske ustanove;
 • zastupa i predstavlja predškolsku ustanovu te odgovara za zakonitost rada predškolske ustanove;
 • brine za provođenje odluka upravnog vijeća, stručnog vijeća i drugih tijela predškolske ustanove
 • rukovodi sjednicama stručnog vijeća
 • na prijedlog komisije, izabire i postavlja zaposlenika predškolske ustanove i s njime sklapa ugovor o radu, odnosno donosi rješenje o prestanku ugovora o radu
 • odlučuje u prvom stupnju o pravima, obvezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenika predškolske ustanove
 • ocjenjuje rad zaposlenika predškolske ustanove
 • podnosi upravnom odboru izvještaj o radu i financijskom poslovanju predškolske ustanove
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom predškolske ustanove
 1. Mandat i plaća

Ravnatelj predškolske ustanove se imenuje na period u trajanju od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Ravnatelj ima pravo na plaću i naknade u skladu sa Pravilnikom o radu JU Dječji vrtić „Novi Travnik“.

 • Uvjeti

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće opće uvjete:

 • da su državljani BiH
 • da su stariji od 18 godina
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini BiH (državna ili entitetska) u razdoblju od tri godine prije dana objave konkursa
 • da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava BiH
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak
 • da nisu kažnjavani
 • da imaju opću zdravstvenu sposobnost

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

 • visoko obrazovanje iz oblasti predškolskog odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije, psihologije ili drugih društvenih nauka
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima nakon stjecanja diplome
 • položen stručni ispit
 1. Dokumentacija

Uz prijavu na javni natječaj sa naznačenom adresom i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti:

 • kraći životopis
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • izjavu da kandidat nije otpušten iz državne službe na bilo kojem nivou BiH (ovjerena)
 • izjavu da kandidat nije obuhvaćen člankom IX.1. Ustava BiH (ovjerena)
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od strane nadležnog MUP-a
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdano od strane nadležnog suda
 • dokaz o stručnoj spremi (ukoliko je fakultetska diploma stečena u inozemstvu uz nju je obvezno priložiti i rješenje o nostrifikaciji)
 • uvjerenje o radnom iskustvu
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Svi kandidati će biti obavješteni o rezultatima javnog natječaja bit će istima dostavljena putem pošte.

Kandidat koji bude izabran dostavit će dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti nakon što bude pribavljena prethodna suglasnost od strane osnivača i mišljenje nadležnog ministarstva.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnom tisku.

 

Prijave sa kompletnom dokumentacijom slati na adresu:

 1. „Dječji vrtić“ Novi Travnik

Stjepana Tomaševića bb

72290 Novi Travnik

S naznakom za:

„NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ / OGLAS“

Za izbor i imenovanje ravnatelja“

 

Predsjednik Upravnog odbora

Harun Herceg

RIBNJAK

Projekt “Od Lašvanske doline do krila galeba”

Ovaj projekt je od koristi svim građanima općine Novi Travnik i općine Neum pa i šire. Novi Travnik je nekada bio jedan od najperspektivnijih gradova u BiH, grad mladosti, jakog obrazovnog sistema i najljepših parkova koji je izrodio generacije uspješnih mladih ljudi i odlučili smo da učinimo nešto za buduće generacije mladih ljudi u Novom Travniku jer upravo djeca su važnost i značaj za ovaj gradi. Ljubav prema prirodi i lijepom treba razvijati još u najmlađoj dobi djece. Učiti ih o važnosti šuma, vode, čistog zraka. Razvijati kod djece potrebu za brigu i njegu životinjskog svijeta koji je usko vezan za glavne elemente naše prirode. Cilj ravnateljica je bio izmjena iskustava i upoznavanje drugačijih prirodnih bogatstava.

Posjete, upoznavanje odgajatelja, roditelja, djece je posebna draž ovog projekta. Kroz posjetu smo naučili o svemu što to podneblje nudi.

Posjeta u JU Dječji vrtić Neum

Prvi dan

 • Dolazak vrtića Novi Travnik (upoznavanje vrtića, prostora, dvorišta, djece, uposlenika
 • Odlazak na ribogojilište „Karaka“ (istinita priča o ribaru i moru, upoznavanje morskog svijeta, pecanje kao sport, vožnja koćom, hvatanje riba rukom – nagrada tko prvi uzme ribu u ruku njegova je, razgovor s ribarima o ribi njezinom svijetu, vaganje riba)
 • Radionica za roditelje i djecu na temu „Morska čarolija“, svako dijete s roditeljom su imali zadatak napraviti nešto iz morskog svijeta; tehnika kolaž papir, tempra, flomasteri.
 • Druženje djece i roditelja, izmjenjivanje iskustava uz kavu, čaj i kolače
 • Večera i noćenje u vrtiću

Drugi dan

 • Takmičarke igre u dvorištu vrtića (djeca, roditelji, odgojitelji i ravnatelji vrtića) – skakanje u vreći, nošenje loptice u žlici, lovljenje ribica s udicom, povlačenje konopca.
 • Vožnja brodom „Ivana“ uz Dalmatinske pjesme i upoznavanje zaljeva Neuma
 • Šetnja gradom Neum, upoznavanje grada, plaže i rive
 • Odlazak u Hotel „Zenit“ učimo o sportu na vodi “vaterpol“ djeca plivaju u bazenu i sudjeluju s drugom djecom u igri. Suradnja sa vaterpolski klub HVK „Neum“
 • Druženje s djecom, roditeljima, odgajateljima i ravnateljima uz ples i pjesmu narodna kola, narodne pjesme i dječje pjesme – oproštajna večer

Treći dan

 • Odlazak kući

 

RIBE

89787398_196354684928854_243539145492791296_n

89553557_218772672606314_2845330149002444800_n

BAZEN

107176654_721825195261280_1556984366328918016_nRIBNJAK

NA BRODU

 

5

Mali razlozi za sreću u “Kući njege starimo zajedno”

Četvrtak, 17 listopad 2019. mališani iz vrtića su posjetili Kuću njege starimo zajedno i obradovali stare i nemoćne. To je tjedan kada se u listopadu obilježava “Tjedan dječjih prava” i “Dan za stare i nemoćne”. Starijima, bolesnima i nemoćnima je posebno potrebna naša pažnja, vrijeme, naša radost i druženje. Život dok ste vezani za jednu ustanovu ili  čak jedan krevet ne čini  se ni malo veseo ali ipak se pronađu mali razlozi za sreću. Sreću i radost bar na kratko unijeli su im naši mališani iz vrtića crtajući i pisajući pisma sa starima, a nekima od njih je to bio prvi doticaj s kistovima i olovkama koji su izmamili velike osmijehe na njihovim licima.

1

2 3 4

Stranice:«123456»
Pokaži kartuSakrij kartu